Access to Daigoji

A Map Around Daigoji
FLASH1.From Daigo station (Tozai Line[Metro])
1st Exit

circa 10 min.


2.From Yamashina station (JR)
Take Keihan Bus No.22 (To Rokujizo via Sanboin) or No. 24 (To Daigo Sanboin). Get off at the bus stop "Daigo Sanboin mae".

circa 20 min.
By Taxi: circa 10min.


3.From Rokujizo (Keihan or JR)
Take Keihan Bus No.22 (To Yamashina) from Marinami busstop or No. 12 (To Sanjo). Get off at the bus stop "Daigo Sanboin mae".

circa 15 min.
By Taxi: circa 10min.


4.By Car
From Kyoto East interchange of Meishin highway: Narakaido in the direction to Gojo.

circa 20 min.


5.Taxi from Kyoto station (JR)
Circa 30 min.

circa 3,000Yen