HOME
World Heritage Kyoto DAIGOJI Temple

HOME > SITE MAP

DAIGOJI TEMPLE SITE MAP

World Heritage Kyoto DAIGOJI TEMPLE

Guide to Daigoji Complex

Guide to Kami-Daigo(the upper part of Daigo)

 • Daigo-Sui
 • Seiryu-gu Haiden
 • Junteido The 11th spot of the Saikoku Sanjusan Kannon Reijo
 • Yakushido
 • Godaido
 • Nyoirindo
 • Kaisando
 • Rigen-daishi

Guide to Shimo-Daigo (the lower part of Daigo)

 • Saidaimon(Niomon)
 • Seiryugu Honden / Seiryugu Haiden
 • Kondo
 • Inside of KondoYakushi triad
 • Goju-no-to (five-storied pagoda)
 • Wall-painting on the ground floor of the Five-storied pagoda
 • Fudodo, Goma-dojo
 • Shinnyo Sanmayado
 • Soshido
 • Daikodo
 • Bentendo
 • Joshinin (Nyonindo)
 • Houonin
 • Reihokan (Museum)

Guide to Sanboin

 • Aoi-no-ma
 • Akikusa-no-ma
 • Chokushi-no-ma (Chamber for Imperial Messengers)
 • Karamon (Chinese gate)
 • Omote-Shoin (Main drawing room)
 • Fusuma-e in Omote-Shoin
 • Kameshima
 • Tsurushima
 • Kamo no Sanseki
 • Fujito Ishi
 • Houkoku Daimyojin
 • Chinryutei
 • Sandan-no-Taki
 • Junjokan
 • Hondo
 • Kokeniwa
 • Okushinden
 • Shogetsutei

Copyright (c) 2008 DAIGOJI Temple. All Rights Reserved.

Privacy Policy